Regulamin Konkursu „Wiślacka rodzina” zwany dalej „Regulaminem”.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: „Wiślacka rodzina(dalej: „Konkurs”) jest firma DEEF Damian Falkowski z siedzibą w Ludwikowie, Perłowa 2, 09-400 Płock (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator
 3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 30 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r. do godziny 23:59 na portalu społecznościowym Facebook w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/wisla.plock/ (dalej: „Strona konkursowa”)
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być (1) pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub (2) małoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna i która zaakceptuje Regulamin.
 5. Osoby małoletnie na żądanie Organizatora udokumentują zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 6. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie więcej niż jeden raz.
 7. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook, ani z nim związany.

II. Zasady Konkursu

 1. Post konkursowy zostanie opublikowany na Stronie Konkursowej dnia 24 sierpnia 2022 roku
 2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w rozdziale I niniejszego Regulaminu, na profilu 1https://www.facebook.com/wisla.plock/ w serwisie Facebook, wykonać zadanie konkursowe, o którym informacja zawarta jest w poście konkursowym (dalej: „Zgłoszenie”). Zgłoszenia powinny być umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Spośród wszystkich Uczestników, którzy poprawnie wykonają zadanie konkursowe, Komisja wybierze 1 (słownie: jedno) zgłoszenie, które ich zdaniem będą najbardziej kreatywne, a ich autor otrzyma Nagrodę. Rodzaj i liczbę nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z wcześniejszą datą wysłania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora i Fundatora nagród, d) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania laureatów Konkursu.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.
 4. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), każdy Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na poniższych polach eksploatacji: a) korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych; c) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www; d) udzielanie sublicencji; e) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
 5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;
 6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
 9. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata.
 10. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.
 11. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10 powyżej.
 12. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub zamieszczanie jego/ich w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata.
 13. Uczestnik, jako twórca/współtwórca Utworu oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania wszystkich osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych z integralnością Utworu/ów oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu/ów oraz uprawnień do oznaczania Utworu/ów oznaczeniami lub nazwiskiem Uczestnika.
 14. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu/ów, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
 15. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
 16. Z chwilą wręczenia Laureatom Nagrody, zdefiniowanej w art. III ust. 1 Regulaminu, Organizatora nieodpłatnie nabywa, ze skutkiem na terytorium całego świata, autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Organizatora na poniższych polach eksploatacji, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia na każdym z niżej wymienionych pól: a) korzystanie w ramach promocji, w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych; c) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www; d) utrwalenie, kopiowanie, zwielokrotnienie i wydanie drukiem, całości lub części, Utworu w dowolnej formie, w tym w formie publikacji książkowej lub prasowej; e) utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnienie oraz nagrywanie, całości lub części Utworu, za pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, na wszelkich nośnikach, w tym w szczególności: płyta fotograficzna, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom, MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietki, karty pamięci, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video; f) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, całości lub części Utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach; g) wykorzystywanie, całości lub części Utworu, w celach i na środkach przeznaczonych do reklamy lub promocji produktów i usług, niezależnie od formy i treści materiałów reklamowych, ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, w tym w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; h) wykorzystywanie, wyświetlanie, prezentacja, w tym publicznie, całości lub części Utworu, w dowolnych okolicznościach oraz w dowolnym celu, w tym w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz charytatywnych, w szczególności za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób; i) zapisywanie lub odtwarzanie, całości lub części Utworów, w pamięci wszelkich komputerów oraz przesyłanie w ramach sieci komputerowych, całości lub części; j) umieszczanie w pamięci komputerów, całości lub części Utworów, w celu udostępnienia w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym w szczególności w serwisach społecznościowych; k) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części Utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych; l) udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych; m) eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy, tj.:
 17. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 18. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 19. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

III. Nagrody

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 1 (słownie: jedna) nagroda (dalej zwanych „Nagrodą”): bezpłatna sesja zdjęciowa w studio fotograficznym – eMKa Foto – o wartości 250 pln.
 2. Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca” lub „Laureat”) do dnia 8 września 2022 roku w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru Nagrody w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania Nagrody – jest to warunek przekazania Nagrody

IV. Wydanie Nagród

 1. Laureat, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, zobowiązany jest do wysłania wiadomości na skrzynkę kontaktową profilu https://www.facebook.com/emkafotoplock/ w terminie do 2 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
 2. Nagroda zostanie wydana laureatowi osobiście.
 3. Laureat, który jest osobą małoletnią (powyżej 13. roku życia) uprawnioną do Uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody zobowiązany jest także do wysłania na adres Organizatora pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, udzielonej mu najpóźniej w chwili Zgłoszenia się do Konkursu.
 4. W przypadku niepodania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłania kolejnego Laureata, który otrzyma Nagrodę.
 5. Laureat nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
 6. Nagroda może być wydana wyłącznie Laureatowi Konkursu.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. I ust. 4 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.
 8. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Laureata pełni praw autorskich do Utworu lub zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, Laureat Konkursu ma 1 dzień na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres: DEEF Damian Falkowski, Perłowa 2, 09-400 Ludwikowo, z dopiskiem: „Wiślacka rodzina” w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest firma DEEF Damian Falkowski. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem 679/2016 – RODO oraz innych przepisów prawa.
 2. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokość, od której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.
 3. Odbiorcami danych osobowych, oprócz Organizatora mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.
 5. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.
 6. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływy na ważność czynności przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.
 7. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontroluje sposób przetwarzania danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie, naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce Konkursu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie konkursowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *